งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2554

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้เช่า 50 เขต ทั่วกรุงเทพมหานคร

ทีมงาน CCTV4RENT ได้ให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดสำหรับงานอีเว้นท์ เพื่อเฝ้าระวังหีบบัตรเลือกตั้งใน 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงก่อน-หลังการเลือกตั้ง ซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ภาคภูมิใจ เพราะเป็นงานที่จำเป็นต้องแข่งกับเวลาและสภาพหน้างานที่มีความยากและง่ายแตกต่างกันไปในแต่ล่ะสำนักงานเขต อย่างไรก็ตาม ทีมงาน CCTV4RENT ขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ให้ทีมงานเราได้เป็นผู้ให้เช่ากล้องวงจรปิดในทุกสำนักงานเขต และ ขอขอบคุณความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานเขต ซึ่งในหน้างานนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและไม่มีเหตุอันตรายใดๆกับหีบเลือกตั้งทุกใบ

 

รูปแบบการจัดงาน
งานติดตั้งภายในอาคาร
การติดตั้งระบบ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในสำนักงานเขต ละ 1 ระบบ อย่างน้อย 1 กล้อง
จำนวนกล้อง
50 กล้อง / 50 เขต
ลูกค้า
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการติดตั้งระบบ
10 วัน
ใช้งานระหว่างวันที่
xxxxx - xxxxx
Odoo image and text block

ระบบกล้องวงจรปิดที่เลือกใช้ เป็นแบบ Stand Alone

ตามเงื่อนไขของ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ให้ติดกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่เฝ้าระวังหีบเก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกพื้นที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้า

หีบเก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าวจะต้องถูกจัดเก็บไว้ จนกว่าการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงจะแล้วเสร็จ จึงจะทำหีบบัตรดังกล่าวออกมา เพื่อทำการนับคะแนนเสียงร่วมกัน

งานนี้ความยากอยู่ที่การติดตั้งจะต้องกระจายทำทั่วทุกเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นจะต้องใช้ช่างกล้องวงจรปิด ที่มีความชำนาญในการติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบของเวลาที่กำหนด และจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า อีกทั้งระบบกล้องวงจรปิดจะต้องทำการบันทึกภาพตลอดเวลาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ได้ ในพื้นที่ ที่ไม่มีคนสามารถเข้าไปปิดระบบได้

ทีมงาน CCTV4Rent ได้ทำการติดตั้งระบบดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ทาง กกต.กทม. กำหนด และเพิ่มระบบสำรองไฟที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ TOR ที่กำหนดมาให้แต่แรกด้วย เนื่ืองจากเราใส่ใจในรายละเอียด และคำนึงถึง เป้าหมายสำคัญของงาน คือ "ระบบจะต้องทำงานได้ แม้จะเกิดปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

จากการใช้งานจริง ระบบที่ CCTV4Rent ออกแบบสามารถทำงานร่วมกับ UPS ของคอมพิวเตอร์ปกติได้นานถึง 45 นาที เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อ ซึ่งข้อจำกัดเรื่องเทคโนโยลีในปี 2554 เรายังสามารถเอาชนะขีดจำกัดของ UPS ทั่วไปได้อย่างที่ ผู้ให้บริการรายอื่นไม่สามารถทำได้

ปัจจุบัน EM.StationEM.Station สามารถทำงานได้นานถึง 2.5 ชั่วโมง เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งเป็นความสามารถที่เกินกว่าขอบเขตของการสำรองไฟด้วย UPS ทั่วไปถึง 5 เท่า

ลูกค้าจึงสามารถมั่นในใจ #การเช่ากล้องวงจรปิด จาก CCTV4Rent ได้มากกว่า